NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Sekretesspolicy för Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt ägs av NSPH Skåne och är framtagen av Singleton Applications AB.

För att använda appen krävs registrering av användarkonto genom e-post och valfritt lösenord. Ändamålet för att registrera ett konto är att skydda den personliga information som användaren själv väljer att anteckna i appen. Ingen personlig information som matas in appen sparas.

Ingen analys görs av användarens beteende. Ingen data skickas vidare om hur appen används eller vad som skrivs in i inmatningsrutorna. Denna information sparas lokalt på telefonen och raderas när användaren tar bort appen.

Vi säljer aldrig eller delar din information till andra företag för att erbjuda dig information om sina produkter och tjänster.

Om du själv önskar, kan Singleton Applications AB ta del av din email-adress för ändamålet att hjälpa dig med din registrering av konto. NSPH Skåne och Singleton Applications AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och EU:s lagar. Du kan när som helst radera innehållet i appen och du kan när som helst välja att sluta använda Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.

Privacy policy for the Recovery Guide - tools för selfcare

The Recovery Guide – ​tools for self care ​is owned by NSPH Skåne and was developed by Singleton Applications AB.

To use the app, user account registration is required via email and any password. The purpose of registering an account is to protect the personal information that the users themselves choose to store in the app. No personal information entered into the app is saved.

No analysis is done of the user’s behavior. No data on how the app is used or what is written in the input boxes is relayed, this information is stored locally on the users phone and will be deleted when the app is removed.

We never sell or share your information to companies for them to recommend you information about their products and services.

If you wish, Singleton Applications AB may access your email address for the purpose of assisting you with your account registration. NSPH Skåne and Singleton Applications AB are processing personal data in information with GDPR and EU laws. You may always delete the content in the app and you can, at any time, choose to stop using The Recovery Guide – tools for self care.